KEES SIETSMA

Security Management Consultancy


Risico-analyse en risicowaardering
Het analyseren en beoordelen van risico's is de kunst van het zoeken naar een balans tussen waarschijnlijkheden en de effecten van het eventuele voorstelbare incident. Het gaat om een methodologische interpretatie van feiten, aannames en veronderstellingen.

Risico-analyse en risicowaardering kunnen leiden tot ontwikkeling of aanpassing van beveiligingsstructuren en -organisaties. Prioriteiten (afhankelijk van het risiconiveau) worden in samenspraak met de opdrachtgever bepaald. Hierbij zijn ook de algemene doelstellingen en de beschikbare middelen van invloed. Het Bureau KS helpt haar relaties in het zoeken naar de balans tussen de te nemen maatregelen en de zakelijke en persoonlijke belangen.

Organisatie van de persoonsbeveiliging
Executives, expatriates, vermogende particulieren of ondernemers kunnen door hun functie of hun rijkdom verhoogd risico lopen. Minimalisering van dit risico is een kwestie van beleid en van comfortabel leren omgaan met gevoelens van onveiligheid.

Persoonsbeveiliging is het organiseren van de beveiliging door afspraken te maken met de betrokkene(n) over de maatregelen op korte en langere termijn. Deze maatregelen hebben rechtstreeks betrekking op de persoon, de familieleden, de huisgenoten, de gebruikte voertuigen en de woon- en werkomgeving. Steeds wordt gestreefd naar maximale bescherming in combinatie met minimale inbreuk op de privacy.

Het Bureau KS adviseert haar relaties daarbij met een aantal leefregels. In dit stadium komen ook de ervaringen van deskundigen die ernstige incidenten hebben overleefd als "lessons learnt" aan de orde. Tenslotte wordt de opdrachtgever voorgelicht over welke plannen er proactief gemaakt kunnen worden. Deze voorlichting kan uitermate nuttig zijn in het geval hij/zij (of familieleden) het slachtoffer wordt van een ernstig incident. 

Security beleid en security management organisatie
Het Bureau KS adviseert organisaties en families bij het ontwikkelen en toepassen van security beleid. Na een overeengekomen risico-analyse worden in het bijzonder bouwkundige, elektronische en mechanische beveiligingsplannen ontworpen om de risico's voor het menselijk kapitaal, de eigendommen en de informatie van organisaties en families te minimaliseren.

Daarbij dienen veelal beslissingen genomen te worden, die ontleend zijn aan kennis en ervaring op het gebied van security management. Enerzijds om tijdig ongewenste situaties te ontdekken en te verhelpen en anderzijds om daarmee ongewenste incidenten te vermijden. Bij bestaande beveiligingsstructuren helpt het Bureau KS haar relaties om de doelmatigheid van de beveiligingsmaatregelen door middel van audit en review te laten beoordelen.

Bescherming menselijk kapitaal
memorystickMedewerkers vormen het menselijk kapitaal van een onderneming, een familie of een organisatie en kunnen deze door hun kwaliteiten tot een grote hoogte stuwen. Maar personeelsleden, hoog en laag, zijn ook de meest kwetsbare schakel: zij kunnen de eigen organisatie door ongewenste en/of frauduleuze handelingen ernstig schaden. Beheersing van dergelijke risico's is een essentieel onderdeel van beleidsdoelstellingen, personeelsselectie, daarop afgestemde screening en begeleiding. Daarbij behoort over normen nagedacht en open gecommuniceerd te worden om dilemma's te verduidelijken.

Het Bureau KS heeft ervaring in beleidsontwikkeling op het gebied van bescherming van menselijk kapitaal, zowel bij de aanname als behoud ervan. En adviseert op welke wijze pre-employment screening kan worden toegepast.

Technische inspectie ten behoeve van informatiebeveiliging
Het inspecteren van kantoorgebouwen en andere ruimten op de aanwezigheid van elektronische apparatuur en telecommunicatie "omleidingen" is belangrijk bij het handhaven van het informatiebeveiligingsbeleid. Periodieke inspectie, waaronder het zogenaamde "sweepen" voorkomt het weglekken van informatie langs clandestiene weg.

Opzet en training van een project incident/crisis management organisatie voor families en/of ondernemingen
Blijkt uit de risico-analyse dat een onderneming, organisatie of een familie kwetsbaar is, dan mag voorbereiding op mogelijke crisisachtige situaties niet uitblijven. Incident management omvat het organiseren van de besluitvorming voor, tijdens en na een ernstig incident.

Deze besluitvorming vindt plaats op basis van een aantal procedures, beleidsuitgangspunten en checklists die vooraf zijn vastgelegd in het 'Crisis Management Plan' of een 'Familie Incident Management Plan'. Een vast onderdeel hiervan is de samenstelling en training van een geselecteerd project managementteam, dat verantwoordelijk gesteld wordt voor het behandelen van het incident.

Het Bureau KS adviseert over de opbouw van de project incident/crisis management organisatie en over de wijze van onderhandelen op de verschillende niveaus. Op deze wijze is de familie of de organisatie/onderneming in staat om het initiatief te behouden bij de confrontatie met een dergelijk plotseling ernstig incident. Aan de hand van een hypothetisch maar uiterst realistisch gesimuleerd incident (een afpersing, ontvoering, een produktencontaminatie of een evacuatie) traint het Bureau KS het projectmanagement team.